I. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – Regulamin DLA FIRM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży towarów zawieranych z Klientami przez Dyzio z siedzibą w Stare Babice, ul. Warszawska 239, NIP 5260215591.

2. Towary dostępne na stronie internetowej www.biurek.pl oraz w katalogu firmy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Dyzio dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności właściwości oraz ceny towaru zamieszczonego w katalogu lub na stronie internetowej z rzeczywistym stanem towarów i cen. Wskazane rozbieżności mogą jednak wystąpić m.in. z powodu zmiany warunków przez producenta albo błędów drukarskich lub innych oczywistych omyłek. Dyzio zastrzega sobie prawo sprostowania omyłek w cennikach, fakturach i innych dokumentach.

4. Klientami Dyzio mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także instytucje państwowe i samorządowe oraz fundacje.

5. Dyzio nie prowadzi sprzedaży dla klientów będących konsumentem np. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

2 - CENY

Podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wyjątkowych zmian cen surowców, ograniczonych czasowo ofert promocyjnych i/lub zmian przepisów dotyczących podatków ekologicznych lub innych. Ceną referencyjną jest cena podana na naszej stronie internetowej www.biurek.pl w momencie składania zamówienia. Wszystkie nasze ceny podane są w złotówkach i nie obejmują kosztów transportu, opłat celnych i ubezpieczenia, które ponosi Klient.

3 - WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dyzio umożliwia Klientom dokonywanie płatności w następujący sposób: - przelewem na rachunek bankowy firmy Dyzio - przez pobranie gotówki przy odbiorze towaru - płatność online - kartą płatniczą - przedpłata na podstawie faktury proforma. Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Dyzio zastrzega sobie własność sprzedanego towaru aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar, tj. ceny, kosztów przesyłki i innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Dyzio na adres mailowy podany w zamówieniu. W przypadku braku uzyskania adresu e-mail Klienta ww dokumenty będą wysłane za pośrednictwem poczty na adres siedziby Klienta.

4. W transakcjach zawartych za pośrednictwem sklepu miejscem świadczenia i wykonania umowy oraz przyjęcia zapłaty jest siedziba sprzedawcy ,a chwilą przyjęcia zapłaty jest chwila wpływu przelewu od kupującego lub pośrednika płatności - PayU / Przelewy24 / firmy kurierskiej na konto sprzedawcy.

4 - DOSTAWA

1. Na terenie Polski towary dostarczane są kurierem, pocztą, lub transportem własnym. Koszt przesyłki zależy od wagi i gabarytów paczki zawierającej zamówiony towar i wynosi: ceny podane przy składaniu zamówienia na stronie sklepu, z zastrzeżeniem, że waga i gabaryty przesyłki nie przekraczają wymiarów maksymalnych określonych w regulaminie firmy kurierskiej.

2. Z uwagi na różnorodność towarów, jego gabarytów i wagi podawany koszt dostawy na stronie www.biurek.pl jest orientacyjny. Realny, całkowity koszt dostawy będzie ustalony po spakowaniu przesyłki i przygotowaniu jej do odbioru przez kuriera. O zaistniałych rozbieżnościach między tymi kosztami klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przeciwnym przypadku towar zostanie wysłany bez dalszej zwłoki.

3. Zamówienia na produkty standardowe znajdujące się w katalogu lub na stronie internetowej www.biurek.pl, realizowane są niezwłocznie, zwykle do końca następnego dnia roboczego. Dla przesyłek paletowych termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 3 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu również z uwagi na niedostępność towaru w magazynie. O opóźnieniu w terminie realizacji zamówienia bądź o niemożności jego realizacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie. Klient ma możliwość dokonania zamówienia z dostawą następnego dnia roboczego do godziny 12.00 albo z dostawą w sobotę, jeśli uiści dodatkową opłatę w wysokości określonej w cenniku wybranego kuriera za każdą paczkę oraz złoży zamówienie do godziny 11:30 poprzedniego dnia roboczego. Usługa ta dotyczy wyłącznie przesyłek paczkowych, z wyłączeniem przesyłek paletowych oraz jest dostępna tylko dla określonego obszaru dostawy przesyłek. W celu sprawdzenia dostępności wskazanej usługi i jej ceny Klient powinien się skontaktować z BOK Dyzio.

4. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają uzgodnienia warunków sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia i koszt dostawy jest ustalany w każdym wypadku indywidualnie z Klientem.

5. Dyzio nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie.

6. W zgodzie z artykułem 548 Kodeksu Cywilnego informujemy iż, przy transakcjach z podmiotami które nie są konsumentami chwilą przejścia korzyści i ciężarów na kupującego jest moment przekazania przesyłki przewoźnikowi.

7. Transport palet - Rampa-rampa to system realizacji usług kurierskich paletowych. Stosowany jest przez firmy kurierskie. Polega na zapewnieniu przez strony wysyłki odpowiednich warunków umożliwiających załadunek i rozładunek palety. Nadawca zapewnić musi samodzielny załadunek, a Odbiorca rozładunek towaru z samochodu kuriera. Przesyłka paletowa może zostać doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową, pierwszego stopnia uniemożliwiającego przejazd wózkiem lub paleciakiem , itp. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

5 - PRAWO ZWROTU

1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki po uprzednim ustaleniu zwrotu z BOK Dyzio, pod warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. W przeciwnym wypadku Dyzio może odmówić przyjęcia towaru. Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.

2. Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, zamawianych dla Klienta, produktów nie ujętych w katalogu lub na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach większych niż ujęte w katalogu lub na stronie internetowej.

3. Dyzio dokona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zwróconego towaru, zwrotu dokonanych przez Klienta płatności.

4. Dyzio dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednak nie wiąże się dla Dyzio z żadnymi kosztami.

5. Klient ma prawo do jednego bezpłatnego zwrotu raz na 45 dni. Kolejny zwrot w tym okresie czasu będzie podlegał opłacie manipulacyjnej w kwocie 5% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniej niż 10zł netto. Jeden bezpłatny zwrot oznacza zwrot towaru z jednej pozycji na fakturze.

6. Otrzymanie zwrotu towaru jest traktowane jako podstawa do wystawienia przez Dyzio faktury korygującej. Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru i/lub podjęcia decyzji o zwrocie, cokolwiek wystąpi później. 7. W przypadku konieczności skorygowania danych skutkujących zmianą wartości wykazanych na fakturze sprzedaży, w tym na skutek pomyłek, a także udzielonych rabatów, Dyzio poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres korespondencyjny/ adres dostawy towaru lub adres email. Wysłanie powiadomienia o konieczności korekty jest uznawane za podstawę do wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od przekazania Klientowi informacji o korekcie.

6 - GWARANCJA/ REKLAMACJA

1. Jeśli producent przewidział dla danego typu towarów gwarancje, towar objęty jest gwarancją producenta na zasadach przez niego ustalonych.

2. Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem i fakturą. W przypadku stwierdzenia wady winien zawiadomić Dyzio w formie reklamacji złożonej na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej w terminie 7 dni od odbioru przesyłki.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dyzio dokona wymiany towaru na nowy, a w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Dyzio z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. Postanowienie stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają z Dyzio umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą określoną na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1/ Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.biurek.pl jest jednoznaczna z koniecznością przetwarzania danych osobowych wskazanych w poszczególnych formularzach przez Dyzio z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 216 poz. 922 z zm.).

2/ Dane dotyczące Klientów Dyzio mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji wykonania zawartej umowy sprzedaży np. firmom kurierskim, niezależnym przewoźnikom, operatorom pocztowym, firmom pakującym, itp. na zasadach określonych w regulaminach danego podmiotu, jednak jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania danej umowy. Dane Klientów będą również udostępniane organom administracji publicznej m.in. urzędom skarbowym, prokuraturze, sądom i innym w zakresie i na warunkach określonych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach lub na podstawie decyzji uprawnionych organów lub wyroków sądowych.

3/ Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyzio. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane we własnej bazie danych, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu

- realizacji zawartej umowy,

- wysyłania katalogów własnych produktów i usług,

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów wymienionych w pkt.2, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, posiada Pani/Pan prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jak i prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ww. danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Brak niektórych danych może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub też jej realizację np. w przypadku wysyłki kurierem nie podanie numeru telefonu komórkowego może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi dostawy towarów przez firmę kurierską, a nie podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej może spowodować brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dyzio nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne dane podane przez Klienta w trakcie zawierania umowy sprzedaży i konsekwencje z tego wynikłe.

8- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyzio ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

2. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Dyzio, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciu tysięcy złotych.

3. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży i umową zawieraną z klientem mają zastosowanie odpowiednie przepis Kodeksu Cywilnego. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży jest właściwy sąd w Warszawie, a prawem właściwym są przepisy prawa polskiego.